05/2017 Jiuxi (Group Trip)  
 
05/2017 Jiuxi (Group Trip)
01/2017 Tianzhu Mountain (Group Trip)